Organizacja i przedmiot działalności

ORGANIZACJA

  1. Szczegółową organizację pracy Poradni na dany rok szkolny określa opracowany przez Dyrektora do dn. 30 kwietnia każdego roku arkusz organizacji Poradni, zatwierdzany do dn. 31 maja danego roku przez organ prowadzący.
  2. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

  1. Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży do czasu ukończenia dziennej nauki w szkole gimnazjalnej, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
  2. Terenem działania Poradni jest obszar Miasta Łodzi objęty właściwością miejscową delegatury Urzędu Miasta Łodzi Łódź Śródmieście.
  3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom (lub ich przedstawicielom i opiekunom prawnym) oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz rodzicom dzieci i samym dzieciom nie uczęszczającym do placówek oświatowych, a zamieszkałym w rejonie działania Poradni.
  4. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, których siedziby znajdują się poza terenem działania Poradni oraz dzieciom i ich rodzicom, zamieszkałym poza terenem działania Poradni.
  5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne, zaś jej udzielanie odbywa się w warunkach pełnej dyskrecji.