Organa Poradni
 1. Podstawowymi organami Poradni są:
  • Dyrektor Poradni.
  • Rada Pedagogiczna
 2. Do kompetencji Dyrektora Poradni należy:
  • kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

  Dyrektor Poradni w szczególności decyduje w sprawach:

  • zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni
  • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.
 3. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
 4. W skład Rady Pedagogicznej Poradni wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Poradni.
 5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, po I semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę potrzeb.
 7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady, organu prowadzącego Poradni lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 9. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
 10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy Poradni,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną oraz innych uchwał wynikających z organizacji pracy Poradni,
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,
  • ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Poradnią przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.
 11. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
  • organizacji pracy, w tym zwłaszcza tygodniowego planu pracy,
  • projektu planu finansowego Poradni,
  • wniosków Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym Poradni odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • propozycji Dyrektora w sprawie przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 12. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni albo jego zmian.
 13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Poradni lub z innego stanowiska kierowniczego w Poradni.
 14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.
 16. Członkowie Rady Pedagogicznej są obowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogących naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Poradni.
 17. W celu rozstrzygania kwestii spornych między organami Poradni, Rada Pedagogiczna powołuje w miarę potrzeb Zespół Przedstawicieli pracowników pedagogicznych. Tryb postępowania w przypadku zaistnienia kwestii spornych ustala Zespół Przedstawicieli, a zatwierdza go Rada Pedagogiczna.
 18. W sytuacjach konfliktowych nierozwiązanych na terenie Poradni przysługuje prawo odwołania się do organów nadrzędnych - Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.