Majątek

Poradnia jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, nie posiada osobowości prawnej.

Mienie Poradni stanowi mienie komunalne.

Poradnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie jednostki budżetowej , rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Łodzi.

Obsługą finansową placówki zajmuje się Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, ul. Kopernika 36


Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zmianami) informujemy, że miejscem publikacji sprawozdania finansowego jednostki jest strona BIP jednostki obsługującej tj. Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopernika 36.

Aktualne sprawozdanie finansowe jest dostępne pod adresem : 

https://cuwolodz.bip.gov.pl/poradnie-2021r/567883_poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-nr-3.html