Koncepcja pracy
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 3 w Łodzi
w latach 2017 - 2022

(opracowana na podstawie "Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 3 w Łodzi" prezentowanej podczas konkursu na stanowisko Dyrektora tej placówki).

I

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Łodzi rozpoczęła swoją działalność w 1958 roku jako Poradnia przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci; w latach 60 – tych przemianowana została na Poradnię Wychowawczo – Zawodową; od 1991 roku funkcjonuje pod aktualną nazwą. Obejmuje swym działaniem obszar dzielnicy Śródmieścia, w której realizuje wszystkie zadania określone w statucie, ale także przedsięwzięcia adresowane do odbiorców z terenu całej Łodzi. Jest to Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci oraz Trening EEG Biofeedback. Ponadto bierze czynny udział w organizowanych programach i akcjach tematycznych. Z diagnozy potrzeb środowiska, przeprowadzanej m. in. w ramach ewaluacji wewnętrznej oraz na podstawie corocznych planów współpracy z placówkami, wynika tendencja wzrostowa zapotrzebowania na usługi Poradni.Na terenie placówki odbywają się również praktyki studenckie, staże absolwenckie oraz wolontariat. Z przeprowadzanej analizy wynika, iż pomimo znacznej liczby przyjmowanych słuchaczy zapotrzebowanie na tego rodzaju działalność Poradni jest nadal duże.

Obecnie Poradnia znajduje się w siedzibie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, kompleksowo wyremontowanej. Do dyspozycji pozostaje 18 pomieszczeń (w tym duża sala szkoleniowa), istnieje jednak konieczność wprowadzenia dodatkowych udogodnień dla osób z małymi dziećmi.

Poza bazą lokalową istotnym atutem Poradni są ludzie w niej pracujący, zarówno w bloku psychologiczno-pedagogicznym, jak i administracyjnym i obsługi. Kadrę charakteryzuje wysoka motywacja do rozwoju zawodowego. Zdecydowana większość pracowników posiada dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia do stosowania różnorodnych metod terapeutycznych i diagnostycznych.

Pracownicy współpracują ze sobą poprzez wymianę doświadczeń zawodowych. np. w ramach ustalonej w piątki tzw. godziny kontaktowej, a także poprzez współdziałanie w zespołach problemowych, działania których dokumentują i sprawozdają dyrektorowi w ramach nadzoru pedagogicznego poszczególni koordynatorzy. Są to zespoły powołane na stałe oraz działające czasowo w odpowiedzi na bieżące zadania.

Baza testów diagnostycznych i pomocy dydaktycznych Poradni została znacznie poszerzona, zarówno o testy w wersji komputerowej, jak i tradycyjnej. Jednak nadal, wobec zwiększającej się różnorodności problemów z jakim spotykają się pracownicy, istnieje potrzeba systematycznego wzbogacania tej bazy.

II

Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Łodzi zmierzać będzie w kierunku:

 • świadczenia specjalistycznych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, na jak najwyższym poziomie,
 • zapewnienia profesjonalizmu oraz optymalnych warunków świadczenia tej pomocy przy pełnym poszanowaniu praw i potrzeb osób stanowiących zespół Poradni oraz odbiorców jej usług,
 • inspirowania do twórczego rozwoju osobistego członków rady pedagogicznej, w tym kadry kierowniczej,
 • wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy placówki,
 • rozwijania współpracy na rzecz dziecka, zarówno na terenie Poradni, jak i w środowisku lokalnym.

W związku z tym w dalszej pracy położony będzie naciski na:

 1. Poszerzanie i doskonalenie zakresu usług w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Poszerzanie i doskonalenie zakresu usług w obszarze Treningu EEG Biofeedback.
 3. Poszerzanie i doskonalenie zakresu usług w obszarze terapii psychologicznej, pedagogicznej logopedycznej oraz zajęć warsztatowych i poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w tym zawodoznawczego.
 4. Poszerzanie i popularyzowanie wakacyjnej oferty kierowanej do dzieci, młodzieży i rodziców.
 5. Rozwijanie współpracy i doskonalenia zawodowego pracowników Poradni.
 6. Rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz Urzędem Pracy.
 7. Dodatkowe promowanie działalności Poradni w środowisku lokalnym.
 8. Modernizowanie bazy komputerowej.
 9. Zastosowanie udogodnień dla rodziców z małymi dziećmi.
III

Wyżej wymienione założenia zostaną zrealizowane w klimacie personalizmu i profesjonalizmu wyrażanego zarówno w odniesieniu do klientów Poradni, jak i do jej pracowników, z zachowaniem szacunku do odrębności drugiego człowieka. Przekonanie to jest tym bardziej zasadne, iż potencjałem placówki jest m.in.: wyspecjalizowana, ambitna i współpracująca kadra, bogata baza pomocy dydaktycznych i narzędzi diagnostycznych oraz wygodna, przestronna, estetyczna siedziba. Rozwijająca się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna to ciągle doskonalone, coraz lepsze warunki zarówno dla udzielania pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej klientom placówki, jak i dla rozwoju zawodowego i satysfakcji zawodowej kadry pedagogicznej.

Do wykonania tych zadań konieczne jest dalsze współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, z innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin. Mimo zmieniających się na przestrzeni sześćdziesięciu już lat funkcjonowania Poradni, przepisów prawa, uwarunkowań społecznych i politycznych dołożę zostaną starania, aby, podążając za mottem Poradni, „to człowiek pozostał najważniejszy”.

Dzięki aktywnej współpracy dyrektora z doświadczonym i zaangażowanym zespołem pracowników niniejsza Koncepcja Pracy PPP3 ma duże szanse pełnej realizacji.